สัจธรรม

ร่างกาย, พระจอมปราชญ์
ว่าถูกชาติให้เกิดมา
จากนั้นถูกชรา
เฝ้าติดตามมาย่ำยี
อีกทั้งความเจ็บป่วย
ก็มาช่วยกระหน่ำตี
สุดท้ายดวงชีวี
มรณะมาตัดรอน
นี้คือสัจธรรม
ที่พระนำมาสั่งสอน
ให้เกิดเอื้ออาทร
ไม่รังเกียจหยามเหยียดกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕