ฉันทะ ความพอใจ

ฉันทะ ความพอใจ
และได้ทำในสิ่งนั้น
นี้คือเหตุสำคัญ
อันจะนำความสุขใจ
ฉันทะในกุศล
ย่อมส่งผลอันยิ่งใหญ่
เพราะนั่นเป็นเหตุให้
พากเพียรทำคุณความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕