ที่ชื่อว่าคนดี

ที่ชื่อว่าคนดี
ในบางทียากเข้าใจ
เพราะว่าไม่มีใคร
ที่จะไร้คนนิยม
ซื่อสัตย์ สุจริต
มีชีวิตเพื่อสังคม
ผู้นี้ปราชญ์ชื่นชม
ว่าเหมาะสมเป็นคนดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
ธ.ค. ๒๕๖๕