ปราชญ์ว่าอิฏฐารมณ์

ปราชญ์ว่าอิฏฐารมณ์
ให้สุขสมบางเวลา
สุดท้ายนำทุกข์มา
เมื่อถึงคราเกิดแปรผัน
ทำใจให้สงบ
ไม่สยบกับสิ่งนั้น
แม้เทพบนสวรรค์
ยังวันทาบูชาคุณ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕