พระว่าสมาธิ

พระว่าสมาธิ
เป็นที่ผลิแห่งปัญญา
สมาธินี้เกิดมา
ปัญญาจึงเกิดมี
พากเพียรเฝ้าฝึกจิต
ให้นึกคิดถึงความดี
เด็ดเดี่ยวและคงที่
ชื่อว่ามี สมาธิธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕