จิตใจของบัณฑิต

จิตใจของบัณฑิต
มุ่งแต่คิดทำความดี
วาจาที่พาที
ตรงความคิดและจิตใจ
พูดอย่างทำอีกอย่าง
นี้เป็นทางให้รู้ได้
ว่าผู้นำมาใช้
นั้นมิใช่บัณฑิตชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๕