ปลาหมอตายเพราะปาก

ปลาหมอตายเพราะปาก
คำของฝากจากโบราณ
พูดไว้เตือนลูกหลาน
ให้สังวรก่อนพูดจา
วจีทุจริต
นี้มีพิษร้ายหนักหนา
สามารถจะเข่นฆ่า
ทุกความดีที่เคยทำ

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ม.ค. ๒๕๖๖