ท่านว่ารู้จักพอ

ท่านว่ารู้จักพอ
เป็นเหตุก่อความสุขใจ
และว่าความอยากใหญ่
เหตุนำภัยน้อยใหญ่มา
คำนี้ท่านบอกทาง
อันช่วยสร้างปวงปัญญา
และสร้างปวงปัญหา
ให้คนไว้ใช้เลือกเดิน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ม.ค. ๒๕๖๖