วิมังสา

ความคิดทุกความคิด
ถูกและผิดอาจเป็นได้
นักปราชญ์จึงสอนไว้
อย่าเพิ่งไปอุปาทาน
ควรใช้วิมังสา
คือปัญญาคิดวิจารณ์
โดยตั้งบนพื้นฐาน
บริสุทธิ์ยุติธรรม

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖