สัจจะ คือความจริง

สัจจะ คือความจริง
สำคัญยิ่งกว่าธรรมใด
เมื่อพูดและตั้งใจ
แล้วทำไปไม่ละวาง
พูดจริงและทำจริง
ไม่ทอดทิ้งไม่อำพราง
ธรรมนี้จะช่วยสร้าง
ความศรัทธาสามัคคี

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๕ ม.ค. ๒๕๖๖