รู้จักการประมาณตน

มนุษย์ท่านว่าไว้
ไม่มีใครสัพพัญญู
คือผู้ที่รอบรู้
ทุกชนิดทุกกิจการ
ให้เป็ดขันแข่งไก่
ท่านห้ามไว้แต่โบราณ
เพื่อสอนให้ลูกหลาน
รู้จักการประมาณตน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖