น้ำใจและไมตรี

สังคมรวมกันได้
ต้องอาศัยเครื่องประสาน
เหนียวแน่นตลอดกาล
คือน้ำใจและไมตรี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ มี.ค. ๒๖๖๒