ว่าจะทำยังไม่แน่นอน

การบอกว่าจะทำ
นั้นเพียงคำที่พูดจา
ยังไม่แน่นอนว่า
จะเป็นจริงทุกสิ่งอัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ มีค.๒๕๖๒