คุณค่าอันยิ่งใหญ่

หนักแน่นยามมีทุกข์
ยามมีสุขเสงี่ยมใจ
กล้าหาญยามมีภัย
เอาใจใส่การศึกษา
รักเกียรติรักศักดิ์ศรี
คุณเหล่านี้นักปราชย์ว่า
เป็นเครื่องสร้างคุณค่า
อันยิ่งใหญ่ให้แก่คน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ก.พ. ๒๕๖๖