ผู้ที่ไม่ทิ้งมิตร

ผู้ที่ไม่ทิ้งมิตร
อยู่ใกล้ชิดยามมีภัย
สามารถตามเพื่อนไป
แม้ยามในอยู่ป่าช้า
ผู้นี้คือมิตรรัก
ยากยิ่งนักที่จับหา
ใครมีท่านนับว่า
ผู้ประเสริฐเลิศด้วยบุญ

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ก.พ. ๒๕๖๖