ความรักด้วยเมตตา

ความรักด้วยเมตตา
ปรารถนาให้ผลดี
จงได้บังเกิดมี
แก่บุคคลอันตนรัก
รักนี้พระสอนว่า
มีคุณค่ายิ่งใหญ่นัก
ประดุจเป็นเสาหลัก
ค้ำโลกไว้ให้มั่นคง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖