เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว

เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว
เป็นความชั่วและเป็นภัย
ทำลายความรักให้
หมดสิ้นไปจากใจคน
เสียสละช่วยเหลือกัน
ด้วยใจมั่นในกุศล
อย่างนี้ย่อมเกิดผล
คือความรักสามัคคี

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖