ของรักและคนรัก

ของรักและคนรัก
ท่านว่ามักนำทุกข์มา
ทุกข์ทั้งแสวงหา
และรักษาให้ปลอดภัย
ทุกอย่างพระสอนว่า
ล้วนเกิดมาจากปัจจัย
ตั้งอยู่และดับไป
เพราะปัจจัยอีกเช่นกัน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
มี.ค. ๒๕๖๖