ท่านว่ารู้จักพอ

ท่านว่ารู้จักพอ
คือเหตุก่อซึ่งความสุข
ไม่พอเหตุก่อทุกข์
ให้ลามลุกดุจไฟไหม้
เมื่อรู้ความจริงนี้
ตามท่านชี้สอนเอาไว้
ก็สุดแท้แต่ใจ
ชอบอย่างไหนก็เลือกเอา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
มี.ค. ๒๕๖๖