ที่สุดแห่งของรัก

ที่สุดแห่งของรัก
คือต้องจากกันแน่นอน
เราจากเขาไปก่อน
หรือว่าเขาจากเราไป
ความจริงเป็นเช่นนี้
อย่าได้มีความหวั่นไหว
ศึกษาให้เขาใจ
กฏแห่งกรรม ธรรมดา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖