เชื่อเพียงแต่คำพูด

เชื่อเพียงแต่คำพูด
ไม่พิสูจน์ถึงที่มา
ให้รู้ด้วยปัญญา
ว่าเท็จจริงคือสิ่งใด
ท่านเรียกคนหูเบา
มักรับเอาทุกข์และภัย
ทั้งน้อยและทั้งใหญ่
เอามาให้แก่ตนเอง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖