สมมุติสัจจะ ปรมัตถสัจจะ

สมมุติสัจจะ
เป็นธรรมะสำหรับโลก
ให้ทั้งสุขและโศก
แก่ชีวิตและจิตใจ
ปรมัตถสัจจะ
เป็นธรรมะเพื่อมาใช้
ดับความคิดอวิชชา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
 เม.ย. ๒๕๖๖