ตัณหา ความอยากได้

ตัณหา ความอยากได้
โดยที่ไม่รู้จักพอ
พระว่าเป็นเหตุก่อ
ให้เกิดทุกข์ไร้สุขใจ
ยิ่งถูกอวิชชา
มาช่วยเพิ่มกำลังให้
ก็ยิ่งก่อทุกข์ภัย
ลุกลามไปสู่สังคม

พระเทพมหาเจติยาจารย์
 เม.ย. ๒๕๖๖