สละความยึดมั่น

ฝ่ายหนึ่งคิดครอบครอง
อีกฝ่ายปองคิดอยากได้
นักปราชญ์ว่าเหตุใหญ่
ที่ทำให้วิวาทกัน
ดังนั้น เมื่อสองฝ่าย
รู้แจกจ่ายและแบ่งปัน
สละความยึดมั่น
ย่อมเป็นทางสร้างปรองดอง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖