บุคคลผู้เอื้อเฟื้อ

บุคคลผู้เอื้อเฟื้อ
คอยช่วยเหลืออยู่เป็นนิตย์
นักปราชญ์เรียกว่ามิตร
ผู้ช่วยนำความเจริญ
คลุกคลีกันเกินไป
ไม่ใส่ใจคล้ายหมางเมิน
และขอกันมากเกิน
นี้ทำลายสายสัมพันธ์

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๓ เม.ย. ๒๕๖๖