อุปาทาน

ความโลภและเห็นผิด
อันยึดติดมายาวนาน
พระเรียกอุปาทาน
เป็นบาปธรรมนำทุกข์ภัย
ปัญหาของมนุษย์
ไม่อาจหยุดเอาไว้ได้
ส่วนหนึ่งเพราะจิตใจ
ตกอยู่ใต้อุปาทาน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖