แข่งขันกันทำดี

แข่งขันกันทำดี
หาวิธีพัฒนา
เสนอชาวประชา
ให้เห็นด้วยมาช่วยงาน
แข่งขันกันอย่างนี้
ต่างก็มีความชื่นบาน
และช่วยให้ก้าวผ้าน
ความวิวาทขัดแย้งกัน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๖