หนักแน่นยามมีทุกข์

หนักแน่นยามมีทุกข์
ยามมีสุขเสงี่ยมใจ
กล้าหาญยามมีภัย
เอาใจใส่การศึกษา
รักเกียรติรักศักดิ์ศรี
คุณเหล่านั้นนักปราชญ์ว่า
เป็นเครื่องสร้างคุณค่า
อันยิ่งใหญ่ให้แก่ตน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๖