ตัณหา อุปาทาน

ฝ่ายหนึ่งมีตัณหา
อยากได้มาจนงุ่นง่าน
ฝ่ายหนึ่งอุปาทาน
หวงแหนไว้มิให้ใคร
ตัณหา อุปาทาน
คือตัวการก่อทุกข์ภัย
ท่านว่าละเสียได้
ทุกสังคมเกิดร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ มีค.๒๕๖๒