ศรัทธา

ศรัทธาในสิ่งใด
แล้วได้ทำในสิ่งนั้น
คือเหตุที่สร้างสรรค์
ความสุขใจให้แก่คน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ มีค.๒๕๖๒