สงครามที่ใช้เจรจา

สงครามที่มีชัย
โดยการใช้เจรจา
นักปราชญ์ท่านสอนว่า
ย่อมดีกว่าล้างผลาญกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ มีค.๒๕๖๒