มานะ ความถือดี

มานะ ความถือดี
บาปข้อนี้พระสอนไว้
คือเหตุที่ยิ่งใหญ่
แบ่งคนให้แตกแยกกัน
ความรักสามัคคี
จักเกิดมีได้ฉับพลัน
หากคนทุกชนชั้น
ละมานะให้หมดไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ เม.ย.๒๕๖๒