บุคคลผู้พูดจริง

บุคคลผู้พูดจริง
ทำทุกสิ่งที่พูดไว้
นั้นจึงจะได้ใจ
จากมวลเหล่าชาวประชา
พูดอย่างทำอีกอย่าง
นั้นปิดทางความก้าวหน้า
ผู้คนหมดศรัทธา
พาสาปส่งลงอบาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ เม.ย.๒๕๖๒