เมื่อใจมีตัณหา

เมื่อใจมีตัณหา
ถึงคิดว่าทำกุศล
ปัญหาก็เวียนวน
ไม่หลุดพ้นความทุกข์จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ มิ.ย.๒๕๖๒