อนิจจาชีวิตอนิจจัง

ยามเช้าทุกอย่างยัง
พร้อมพรัก
ทั้งคนรักคนชัง
ยังพบเห็น
ผ่านไปเพียงแต่แค่
ยามเย็น
บ้างกลายเป็นศพ
จบชีวา
เช้าวันนี้ยังดีมีชีวิต
ญาติและมิตรทั้งหลาย
ได้เห็นหน้า
เช้าวันพรุ่งกลับม้วย
มรณา
อนิจจาชีวิตอนิจจัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ พ.ค.๒๕๖๒