มิตรภาพย่อมพังภินท์

ฝ่ายหนึ่งเป็นอาหาร
อีกฝ่ายนั้นเป็นผู้กิน
มิตรภาพย่อมพังภินท์
อย่าได้หวังจะยั่งยืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓.พ.ค.๒๕๖๒