ต้องรู้หาเลือกที่อยู่

นกกาจะทำรัง
เขาก็ยังเลือกต้นไม้
สมบูรณ์ด้วยกิ่งใบ
ได้คุ้มถัยไร้ศัตรู
มนุษย์นักปราชญ์ว่า
ต้องรู้หาเลือกที่อยู่
มีคนช่วยอุ้มชู
จึงอยู่รอดและรุ่งเรือง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ พ.ค.๒๕๖๒