ปรมัตถสัจจะ

ปรมัตถสัจจะ
สอนเพื่อละอุปาทาน
บางสิ่งบางประการ
ที่จะนำความทุกข์มา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ พ.ค.๒๕๖๒