สมมติสัจจะ

สมมติสัจจะ
ยกฐานะมนุษย์ชน
ให้สูงและหลุดพ้น
จากวิสัยอบายภูมิ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ พ.ค.๒๕๖๒