มิตรภาพสู่ดวงจิต

ท่านว่ามิตรภาพ
จะซึ้งซาบสู่ดวงจิต
ของเหล่าชาวหมู่มิตร
คือไม่คิดเอาเปรียบกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ พ.ค.๒๕๖๒