สัจจะ ความจริงใจ

สัจจะ ความจริงใจ
พูดอย่างไรทำอย่างนั้น
คุณธรรมที่สำคัญ
สร้างศรัทธาประชาชน
ผู้ที่ตระบัดสัตย์
ความวิบัติจะถึงตน
บาปนั้นจะส่งผล
ถูกผู้คนเขาเกลียดชัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ พ.ค.๒๕๖๒