มีปัญญารู้จริง

มีปัญญารู้จริง
ทุกสิ่งสรรพ์
จิตใจนั้นผ่องใส
ไร้ตัณหา
คิดเอื้อเฟื้อเกื้อกูล
การุณยา
จึงนับว่าผู้มีความดีจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ พ.ค.๒๕๖๒