ความชั่วและความดี

ความชั่วและความดี
มิใช่มีที่ชนชั้น
เกิดได้โดยทั่วกัน
ขึ้นกับกรรมที่ทำไว้
สุจริตผู้ใดทำ
ก็ล้วนนำให้ดีได้
ทุจริตใครทำไป
ล้วนพาตัวให้ชั่วทราม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ พ.ค.๒๕๖๒