ความเคารพนับถือและบูชา

ความเคารพนับถือ
และบูชา
เกิดจากความศรัทธา
ท่านว่าไว้
เป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่
ป้องกันภัยทั้งนำความ
มั่นคง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ พ.ค.๒๕๖๒