ความสุขที่มุ่งหวัง

ความสุขที่มุ่งหวัง
จะได้ดังปรารถนา
คุณธรรมต้องนำหน้า
จึงได้มาสมดังใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ พ.ค.๒๕๖๒