ความอยากเป็นอยากใหญ่อยากได้มา

คุณความดีทั้งหลายในมนุษย์
มักสิ้นสุดแหลกรานเพราะตัณหา
ความอยากเป็นอยากใหญ่อยากได้มา
ตัวนำพาจิตใจให้ทิ้งธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ พ.ค.๒๕๖๒