ความชั่วและความดี

ร่างกายของมนุษย์
อยู่นานสุดแค่ร้อยปี
ความชั่วและความดี
อยู่นานเนิ่นเกินกัปกัลป์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.ค.๒๕๖๒