การเดินที่ผิดทาง

การเดินที่ผิดทาง
แม้ก้าวย่างอย่างแข็งขัน
ยิ่งเดินไปนานวัน
ยิ่งออกไปไกลความจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.ค.๒๕๖๒