ร่างกายกับความดี

ร่างกายกับความดี
หากพอที่แลกกันได้
นักปราชญ์ท่านสอนไว้
ให้เลือกฝ่ายของความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.ค.๒๕๖๒