รู้เหตุที่ถูกต้อง

รู้เหตุที่ถูกต้อง
ตามหลักของอริยสัจ
ทำตามอย่างเคร่งครัด
จึงกำจัดทุกข์ได้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ก.ค.๒๕๖๒